1. Výklad pojmov

 

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) budú mať nasledovné významy:

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Iplatforma s.r.o. so sídlom Klokoč 28, zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici č. ObU-ZV-OZP-DT-2013/01658-2, č. živnostenského registra 670-23009 , IČO: 47 387 874(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Objednávateľom (ďalej len “objednávateľ”) sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o propagáciu formou zaradenia firemného profilu na internetovom portáli.

Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový portál www.iplatforma.sk vrátane všetkých subdomén (ďalej len „portál“)

Návštevníkom sa rozumie osoba, ktorá ma záujem informácie ohľadom propagovaných služieb a prevádzok.

Portálom sa rozumie internetová stránka.

Služby sú služby poskytované prevádzkovateľom na internetovej stránke www.kvalitnesluzby.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok..

Cenník je zoznam cien za služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ. Každá služba je označená cenou.

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


 

 

2. Služby poskytované návštevníkom portálu

 

 

Všetky služby kroré poskytuje prevádzkovateľ návštevníkom portálu, sú bezplatné. Prevádzkovateľ okrem iného ponúka návštevníkom portálu:

- vyhľadanie služieb prevádzok v konkrétnom regióne resp. v rámci SR.

- blogy

- videá

- aktuality

 

 

3. Registrácia prevádzky podľa balíka

 

 

Záujemca o registráciu má možnosť výberu z viacerých balíkov. Balíky sú definované ako Základný a Prémium balík, pričom každý z nich obsahuje služby špecifikované na portáli v sekcii SLUŽBY.

Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre objednávateľov najmä nasledovné služby:

 • - popis salóna (názov prevádzky, adresa, telefón, email, firemná www stránka, Facebook profil, popis prevádzky a jej služieb bez obmedzenia počtu znakov) na portáli,
 • - úvodná fotografia (fotografia alebo logo prevádzky vo formáte jpg) na portáli,
 • - fotogaléria v profile bez obmedzenia počtu fotografií.
 • - videogaléria v profile bez obmedzenia počtu videí.
 • - zobrazenie aktívnej mapy s polohou prevádzky, resp zariadenia.
 • - topovanie prevádzky v sekcii "Top Prevádzky"  (cena je špecifikovaná na portáli v sekcii SLUŽBY)
 • - reklama pre dodavateľské spoločnosti v sekcii "Tovary a služby"  (cena je špecifikovaná na portáli v sekcii SLUŽBY)
 • - vytvorenie internetovej stránky GOLD a SILVER, ceny sú uvedené v sekcii SLUŽBY.

Prevádzkovateľ umožňuje objednávateľom po vygenerovaní prihlasovacieho mena a hesla po ich registrácii chránený prístup do administratívnej zóny profilu..

Pre využívanie akýchkoľvek služieb sa vyžaduje registrácia objednavateľa na portáli prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru v sekcii PRIDAŤ FIRMU.

Služby prevádzkovateľa sa objednávajú registráciou v sekcii PRIDAŤ FIRMU. 

Objednávka môže byť zrealizovaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu.

Objednávka je platná okamžite po správnom vyplnení formulára a potvrdení objednávky.

Objednávateľ týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti vyznačené v objednávkovom formulári hviezdičkou (*).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť firemný profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

Ak objednávateľ zruší objednané služby počas ich poskytovania, prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa cenníka resp. objednávateľ nemá nárok na vyplatenie alikvótnej časti sumy za v závislosti na dobe poskytnutej služby..

 

 

 

4. Cena za služby a platobné podmienky

 

 

Sadzba ceny za objednané služby je kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na portáli.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.  

Prevádzkovateľ môže na základe akciových ponúk ponúknuť platené balíky za nižšiu ceny poprípade zadarmo a táto ponuka musí byť zobrazená na portali, alebo doručená emailom poprípade obchodným zástupcom.

Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom zasielaná elektronickou formou na email objednávateľa ak nie je dohoda s objednávateľom iná.

Profily budú zverejnené 12 mesiacov ododňa úhrady objednávateľom na účet prevádzkovateľa.

Faktúra bude vystavená za celé obdobie, na ktoré si objednávateľ využívanie služieb objednal.

V prípade, že platba nebude uskutočnená, prevádzkovateľ má právo odmietnuť objednávateľovi objednané služby sprístupniť.

 

 

 

5. Práva a povinnosti objednávateľa a poskytovateľa

 

 

Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o spoločnosti a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby.

Objednávateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo k editovaniu firemného profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania firemného profilu vytvorených objednávateľom, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením na portáli autorizuje pre použitie v službe.
Súčasne objednávateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.

Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

Rozsah využívaných služieb je závislý od typu objednanej služby, ktoré sa objednávateľ rozhodne využívať.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi za poskytnuté služby cenu uvedenú v objednávke alebo v cenníku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah služieb podľa vlastného uváženia.

 

 

 

6. Reklamácie

 

 

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej chybe na portáli kvalitnesluzby.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok nás prosím informujte.

O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na info@kvalitnesluzby.sk.

Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované.

Za chyby zapríčinené webhostingovou spoločnosťou nezodpovedáme.

 

 

 

7. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

 

 

Prevádzkovateľ negarantuje návštevníkom portálu spokojnosť s rozsahom a odvedenou prácou ponúkanou firmami podľa firemného profilu alebo hodnotení návštevníkmi.

 

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

 

Objednávateľ týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a objednávateľ sa zaväzujú, že nebudú poskytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce na základe objednávky tretím osobám.

Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP meniť.

Súhlasom s týmito podmienkami objednávateľ potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 12.8.2013.

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S